§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.sklep.apapolska.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez spółkę APA Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Kobylnicy, ul. Szkolna 19A, 62 - 006 Kobylnica, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363111, zwany dalej „APA” lub „Administrator”.

2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. 

3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do wykonywania i realizacji Umowy Sprzedaży. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§2 Definicje

1. Administrator – APA Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Kobylnicy, ul. Szkolna 19A, 62 - 006 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363111.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,

3. Hasło – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego. Hasło ma charakter poufny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnienie hasła osobom trzecim, które nie zostały do tego upoważnione.

4. Konto – funkcjonalność Serwisu, zawierające  wszystkie niezbędne dane o Użytkowniku, umożliwiające zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży,

5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies.

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.sklep.apapolska.pl na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w Serwisie prezentowane są towary podlegające sprzedaży. 

8. Użytkownik – jest to zarówno osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwis, przy czym dokonywane przez nią czynności nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub prawną, jak i przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§3 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest APA Polska sp. z o.o. sp. k., 

z siedzibą w Kobylnicy, ul. Szkolna 19A, 62 - 006 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363111.

2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres biuro@apapolska.pl.

§4 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą i realizacją Umowy Sprzedaży oraz świadczeniem usług dodatkowych, 

w szczególności:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

prowadzenia działalności komercyjnej przez Administratora, w postaci przesyłania informacji handlowych – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika;

założenia i prowadzenia Konta – będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem, 

udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika,

przesyłania newslettera - będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika;

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:

zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:

wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; 

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,

d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

prowadzenia korespondencji z Klientami - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2. Administrator może przetwarzać również dane osobowe pracowników/współpracowników Klienta niebędącego osobą fizyczną, które uzyska np. w korespondencji email. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji, realizacji zadań wynikających z zawartej umowy – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wskazanego w niniejszym punkcie. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa. 

3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ich ochrony. Dane osobowe Użytkowników będą chronione co najmniej na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w: 

a. RODO,

b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 

c. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

§5 Zasady zbierania danych osobowych i informacji

1. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane Użytkowników:

a. dane osobowe (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu)

b. dane przedsiębiorstwa (nazwa przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, NIP).

2. Dane osobowe Użytkowników będą:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§6 Podanie danych osobowych

1. Podanie danych osobowych w Serwisie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której Użytkownik jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

2. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usługi otrzymywania newslettera, informacji handlowej, założenia Konta jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z powyższych usług.

§7 Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, księgową, usługami marketingowymi, prawnymi. Ponadto dane przekazywane będą podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe.

2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, za wyjątkiem okoliczności opisanych w dalszej część Polityki i dotyczących korzystania z usług Google. 

§8 Prawa Użytkownika

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje :

a. prawo dostępu do swoich danych;

b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych;

d. prawo do przenoszenia; 

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

g. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody, 

h. w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza prawa osoby fizycznej – wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Okres retencji danych

1. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres czasu.

2. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

5. Dane osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

§10 Informacje handlowe i newsletter

1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość 

(np. wiadomość e-mail).

2. Przez informację handlową rozumieć należy każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

3. Rozsyłając newsletter Administrator informuje Użytkowników o nowych produktach.

4. Informacje handlowe przesyłane przez Administratora do Użytkownika, mogą być wyłącznie przesyłane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. 

5. Newsletter może być wysyłany jedynie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie newslettera. 

6. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter/informacja handlowa lub zrezygnować z tych usług.

7. W celu rezygnacji z usługi newsletter Użytkownik powinien kliknąć na specjalnie oznaczony link umieszczony w każdej wiadomości newsletter, którą otrzymuje.  Ponadto Użytkownik może zrezygnować z usługi newsletter wysyłając wiadomość na adres email biuro@apapolska.pl.

8. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres email biuro@apapolska.pl.

§11 Profilowanie i pliki cookies

1. Serwis korzysta z narzędzia jakim są pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest APA-Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Szkolna 19a, 62-006 Kobylnica k/Poznania.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat sposobów blokowania plików cookies:

a. w przeglądarce Chrome

b. w przeglądarce Firefox

c. w przeglądarce Internet Explorer

d. w przeglądarce Opera

e. w przeglądarce Safari

§12 Google Analytics

1. Serwis korzysta z Google Analitycs, usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to: 

informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł Serwis,

region, w którym znajduje się Użytkownik, 

z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik, 

w jaki sposób i jak długo Użytkownik korzysta ze strony internetowej. 

2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a wiec prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.

3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.

4. Serwis korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()" i dlatego adresy IP są przetwarzane dalej tylko w postaci skróconej. Ma to na celu uniemożliwienie bezpośredniego przypisania ich do danej osoby. Wskutek aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google, jeżeli Użytkownik przebywa w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany.

5. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

6. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji. 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:

a. wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@apapolska.pl

b. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://sklep.apapolska.pl/pl/kontakt 

c. pisemnie, na adres:

APA Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Szkolna 19A

62-006 Kobylnica k/Poznania

2. APA Polska sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę https://sklep.apapolska.pl/ w zakładce Polityka Prywatności. 

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.04.2019 r.